Ứng tuyển cho vị trí GIÁM SÁT CHUNG (Dịch vụ - IT - Thiết bị)

Bước 1: Ứng viên vui lòng download và cập nhật thông tin theo CV mẫu dưới đây
Bước 2: Ứng viên "Chọn tệp" Mẫu CV Ba Sao vừa cập nhật tải lên